NOV RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

NOV RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM avtor 14. aprila, 2019

Konec meseca marca je Občina Žalec na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis je pričel veljati 1. aprila 2019, rok za oddajo vlog pa je 26. april 2019.

Takoj po sprejetju proračuna za leto 2019 in 2020 je Občina Žalec na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list izpraznjena, zgrajena ali na novo pridobljena v letih 2019 – 2022. Glede na to, da števila razpoložljivih stanovanj v letih 2019 – 2022 ni mogoče vnaprej predvideti, se bodo stanovanja v odvisnosti od števila upravičencev na prednostnih listah praviloma dodeljevala glede na primerno stanovanjsko površino.

Občina Žalec ima po zadnjih podatkih (oktober 2018) v lasti 469 stanovanj.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;
– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Velikost dodeljenega neprofitnega stanovanja bodo določali površinski normativi glede na število družinskih članov (več info v samem razpisu).

Informativni izračun za dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2 s 320 točkami znaša 180,52 €.

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2018 znašala mesečno 1.092,47 EUR. Dohodkovni kriterij za posameznega vlagatelja se določi glede na velikost gospodinjstva in tipa prednostne liste.

Prednost pri dodeljevanju bodo imeli mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok (3 ali več), invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, prosilci z daljšo delovno dobo, žrtve nasilja v družini, prosilci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo iz leta 2017, višje izobraženi ter stalni prebivalci Občine Žalec. Število dodeljenih točk (od 10 do 150) bo določeno po posameznih prednostnih kategorijah.

Največ prednostnih točk bodo deležni mladi in mlade družine.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Žalec. OBRAZEC VLOGE (najdete jo v javnem razpisu, stran 10) bo na voljo od 1. 4. 2019 do vključno 26. 4. 2019. Zainteresirani občani Občine Žalec pridobijo podrobne razpisne pogoje, predpisane obrazce in vse potrebne informacije za vlaganje vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v teku razpisnega roka:
– ob ponedeljkih med 8. in 15. uro,
– ob sredah med 8. in 11. ter 12. in 17. uro,
– ob petkih med 8. in 13. uro.
v upravni zgradbi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec – pisarna št. 42 v II. nadstropju.