OBČINSKI SVET POTRDIL IMENOVANJE STALNIH DELOVNIH TELES

OBČINSKI SVET POTRDIL IMENOVANJE STALNIH DELOVNIH TELES avtor 21. decembra, 2018

V četrtek, 20. decembra, je potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec. Na točkah dnevnega reda so med drugim obravnavali potrditev mandata novi svetnici ter imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta v mandatnem obdobju od 2018 do 2022.

Po konstitutivni seji Občinskega sveta, ki je potekala 5. decembra, so se občinski svetniki prvič zbrali na redni seji, kjer so po potrditvi zapisnika 1. konstitutivne seje obravnavali in potrdili tri sklepe. Najprej so potrdili mandat novi članici Občinskega sveta z liste SD, na katero je prešel mandat zaradi nezdružljivosti županske in svetniške funkcije v primeru Janka Kosa. Občinska svetnica je tako postala kandidatka pod zaporedno številko 10, Vladimila Dobnik iz Levca. Nato so potrdili prenehanje mandata članice Občinskega sveta Tatjani Razboršek Rehar, in sicer zaradi nezdružljivosti funkcije članice Občinskega sveta Občine Žalec in dela v občinski upravi. Ga. Razboršek Rehar je namreč podala izjavo, da bo nadaljevala z opravljanjem dela v občinski upravi kot direktorica. Ugotovitveni sklep se bo posredoval Občinski volilni komisiji, da prične postopek za ugotovitev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta v skladu z zakonom.

Tatjana Razboršek Rehar (levo) je ponovno prevzela funkcijo direktorice občinske uprave.

Zadnji sklep na dnevnem redu je zajemal imenovanje stalnih delovnih teles Občine Žalec, čigar sestavo je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. Občinski svet ima šest stalnih delovnih teles (štiri odbore in dve komisiji), ki so vezana na organizacijo občinske uprave občine in pokrivajo delovna področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave. Delovna telesa občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja, stališča in predloge.

Člani stalnih odborov se imenujejo izmed predstavnikov občinskega sveta ter zunanjih predstavnikov oz. občanov, medtem ko se člani stalnih komisij imenujejo izključno izmed predstavnikov občinskega sveta. Občinski svet Občine Žalec je za mandat 2018-2022 tako potrdil število članov in sestavo naslednjih delovnih teles:

Odbor za finance, proračun in premoženje (devet članov):

1. Zdenka Jan, članica občinskega sveta, predsednica;
2. Nada Jelen, članica občinskega sveta, članica;
3. Tanja Trobiš, članica občinskega sveta, članica;
4. Marjeta Rukav, članica občinskega sveta, članica;
5. Blaž Kolar, član občinskega sveta, član;
6. Srečko Lednik, občan, član;
7. Alenka Omladič, občanka, članica;
8. Uroš Rožič, občan, član;
9. Darja Zupanc, občanka, članica.

Odbor za prostor in gospodarstvo (devet članov):

1. Karel Borovnik, član občinskega sveta, predsednik;
2. Viktor Mitov, član občinskega sveta, član;
3. Darko Tratnik, član občinskega sveta, član;
4. Anton Grobelnik, član občinskega sveta, član;
5. Tina Rosina Košir, članica občinskega sveta, članica;
6. Ivan Krašovc, občan, član;
7. Štefan Podlinšek, občan, član;
8. Vladimila Dobnik, članica občinskega sveta, članica,
9. Danilo Basle, občan, član.

Odbor za gospodarske javne službe (devet članov):

1. Jože Krulec, član občinskega sveta, predsednik;
2. Anka Krašovc, članica občinskega sveta, članica;
3. Matic Krajšek, član občinskega sveta, član;
4. Matjaž Krk, član občinskega sveta; član;
5. Darko Tratnik, član občinskega sveta, član;
6. Stanislav Jerman, član občinskega sveta, član;
7. Tanja Basle, članica občinskega sveta, članica;
8. Primož Salesin, občan, član;
9. Milan Vogrinc, občan, član.

Odbor za negospodarske javne službe (devet članov):

1. Slavko Ivezič, član občinskega sveta, predsednik;
2. Nina Avbelj Lekić, članica občinska sveta, članica;
3. Marjeta Rukav, članica občinskega sveta, članica;
4. Katja Palčnik, članica občinskega sveta, članica;
5. Marjan Vodeb, član občinskega sveta, član;
6. Danijel Vombek, član občinskega sveta, član;
7. Sebastjan Cilenšek, občan, član;
8. Anica Krčmar, občanka, članica;
9. Lidija Lesjak, občanka, članica.

Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta (devet članov):

1. Roman Virant, predsednik;
2. Anka Krašovc, članica;
3. Matic Krajšek, član;
4. Nina Avbelj Lekić, članica;
5. Marjeta Rukav, članica;
6. Marjan Vodeb, član;
7. Tina Rosina Košir, članica;
8. Vilma Tekavc, članica;
9. Danijel Vombek, član.

Komisija za pritožbe (devet članov):

1. Nina Avbelj Lekić, predsednica;
2. Slavko Ivezič, član;
3. Nada Jelen, članica;
4. Anton Grobelnik, član;
5. Katja Palčnik, članica;
6. Zdenka Jan, članica;
7. Blaž Kolar, član;
8. Jasmin Fideršek, član;
9. deveti član bo zaradi prenehanja mandata Tatjani Razboršek Rehar imenovan naknadno.

Za konec je župan v sklopu točke Aktualne informacije sporočil, da je za prvega podžupana izbral Romana Viranta, dolgoletnega predsednika Mestne skupnosti Žalec in člana občinskega sveta. Sporočil je še, da bo najbrž zapolnil tudi mesti drugega in tretjega podžupana, vendar o imenih zaenkrat še ni želel govoriti.